LABORATORIUM - Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan RENCANA PELAKSANAAN PRAKTIKUM

RENCANA PELAKSANAAN PRAKTIKUM

                                                       

Pada semester ganjil/genap tahun akademik ...../...., mata kuliah...................................................., semester.............akan mengadakan praktikum yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal                  :

Waktu                            :

Kelas                              :

Jumlah peserta               :

Demikian rencana ini agar diketahui dan dapat dilaksanakan sebaik -baiknya.

Pontianak, …………………. 20…..

Pembimbing Praktikum                                               Kepala Laboratorium PPKn

____________________                                            _____________________

NPP. ……………………..                                         NPP. ………………………..

�4��